Théa PharmaSerskampsteenweg 52
B - 9230 Wetteren
+32 9 365 77 40
info.belgium@theapharma.com
www.thea.be

Opgepast: Als u in Nederland woont en u wilt onze producten in Nederland laten leveren, raden wij u aan om ons te contacteren via volgend emailadres: orders.nederland@theapharma.com.

Attention: Si vous êtes domicilié(e) en France et vous souhaitez que nos produits soient livrés en France, nous vous conseillons de continuer vos achats sur oftadirect.fr.

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 – Preambule – Voorwerp

De huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden (hierna “ Algemene Voorwaarden”) bepalen de rechten en plichten van partijen in het kader van verkoop van producten ( hierna de “Producten”) via de Internetsite Ophtadirect.be (beschikbaar op het adres www.ophtadirect.be -hierna genoemd “de Site”), op het Belgisch en Luxemburgs grondgebied. De huidige Algemene Voorwaarden beheren elke verkoop van Producten uitgevoerd op de Site.

De huidige voorwaarden worden afgesloten tussen, enerzijds,  de N.V. naar Belgisch recht Théa Pharma N.V., ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0471 889 954 (BTW BE 0 471 889 954), gevestigd te Serskampsteenweg 52, 9230 Wetteren, hierna genoemd “de Verkoper”, en anderzijds, de persoon die de Site wenst te raadplegen en er een aankoop wenst uit te voeren, hierna genoemd “de Gebruiker”. De Gebruiker en de Verkoper worden hierna samen de “Partijen”genoemd.


De Partijen komen overeen dat hun relaties exclusief beheerst worden door de huidig Algemene Verkoopsvoorwaarden, met uitzondering van alle voorwaarden die voorafgaand beschikbaar zijn op de Site.

Elke bestelling van een Product dat wordt aangeboden op de Site veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door de Gebruiker van de onderhavige Algemene Voorwaarden, zonder dat er aan deze aanvaarding evenwel een voorwaarde verbonden wordt van een schriftelijke handtekening (vanwege de Gebruiker). Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, wordt eraan herinnerd dat de bekrachtiging van de bestelbon zoals nader bepaald in artikel 5 van de huidige Algemene Voorwaarden een elektronische handtekening uitmaakt die, tussen de Partijen, dezelfde waarde heeft als een geschreven handtekening en die het geheel van de bestelling en de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen in uitvoering van de genoemde bestelling bewijst.

De huidige Algemene Voorwaarden betreffen ten exclusieve titel slechts de Gebruikers, natuurlijke personen die geen handelaars zijn. De Gebruiker die een Product op de Site wenst te kopen, verklaart volledig juridisch handelingsbekwaam te zijn. Elke persoon die door de Wet onbekwaam is verklaard in de zin artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, kan  in geen geval aankopen op de Site, of moet dit doen via tussenpersoon, en onder de verantwoordelijkheid van zijn wettelijke vertegenwoordiger, geïdentificeerd overeenkomstig artikel 2 van de huidige Algemene Voorwaarden. Deze wettelijke vertegenwoordiger wordt ertoe gehouden de onderhavige Algemene Voorwaarden na te leven.

Artikel 2 – Toetreding

De aankoop van Producten op de Site is voorbehouden aan de Gebruikers die voorafgaandelijk en rechtsgeldig zijn toegetreden tot Ophtadirect.be, door de procedure van inschrijving te volgen beschreven op de Site (hierna genoemd de “Gebruikers”). Deze inschrijvingsprocedure houdt voor de Gebruiker de verplichting in zich te identificeren door zich een gebruikersnaam (zijn e-mail adres) en een paswoord te verschaffen, ten einde toegang te krijgen tot het deel van de Site dat aan de Gebruikers is voorbehouden. De gebruikersnamen en paswoorden zijn persoonlijk en vertrouwelijk, en de Verkoper wijst alle verantwoorderlijkheid af in geval van misbruik van de gebruikersnaam of het paswoord van een Gebruiker.
 

De Verkoper houdt zich het recht voor op elk moment een Gebruiker te kunnen uitsluiten, en bijvoorbeeld in geval van gebrek aan betaling van eerdere aankopen, in geval van herhaaldelijke, abormale teruggave van artikelen en/of  bij misbruik van teruggave. De Gebruiker zal ingelicht wordt van zijn uitsluiting via e-mail naar het adres dat hij heeft aangegeven bij zijn toetreding.

Artikel 3 – Beschrijving en beschikbaarheid van Producten

Afbeeldingen, teksten en andere beschrijvende elementen die de Producten illustreren maken geen deel uit van het contractueel gebied. Indien deze afbeeldingen en/of teksten verkeerdelijk zouden zijn weergegeven, kan de aansprakelijkheid van de Verkoper niet in het gedrang komen. Deze laatste verbindt zich ertoe de beste inspanningen te leveren ten einde zo snel mogelijk de fouten of weglatingen te verbeteren eens hij hierover werd ingelicht.

Artikel 4 – Aankoopprijs en Voorbereidings- en leveringskosten

4.1 Aankoopprijs van een product
 

De prijs van elk Product wordt weergegeven op de Site ( hierna “Aankoopprijs”) in Euro, BTW inbegrepen. Deze prijs geldt in België en Luxemburg en is exclusief de voorbereidings- en leveringskosten, eveneens ten laste van de Gebruiker.


4.2. Voorbereidings- en leveringskosten


Bij de bestelling verbinden de Gebruikers zich ertoe bovenop de Aankoopprijs van de bestelde producten de voorbereidings- en leveringskosten (hierna de “Kosten”) te betalen. Deze Kost bedraagt 7€ en zijn BTW inclusief. De Gebruiker kan het bedrag van deze Kosten raadplegen op de Site door te klikken op “Winkelwagentje”, waar een berekening van het totaal bedrag wordt weergegeven dat overeenstemt met de Aankoopprijs van de Producten samen met de Kosten. De Vennootschap houdt zich het recht voor het bedrag van de Kosten op elk moment te wijzigen, maar de Kosten zullen worden gefactureerd op grond van de van kracht zijnde tarieven op het moment van de bevestiging van zijn Bestellingen, onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Deze Kosten blijven verschuldigd en worden niet terugbetaald aan de Gebruiker indien hij de volledige Bestelling of een gedeelte ervan terugzendt krachtens zijn herroepingsrecht, overeenkomstig artikel 8 van de huidige Algemene Voorwaarden.

Artikel 5 – Bestellingsmodaliteiten

5.1. Om een Bestelling uit te voeren moet de Gebruiker naar een aan Gebruikers voorbehouden gedeelte van de Site gaan, door zijn gebruikersnaam en paswoord in te geven, en moet hij het bestelformulier dat hem op de Site ter beschikking wordt besteld invullen, waar hij de nodige informatie voor zijn identificatie zal opgeven en met name zijn naam, voornaam en leveringsadres. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van mededeling van verkeerdelijke informatie.

Na het bestelformulier te hebben ingevuld, wordt de Gebruiker uitgenodigd het bestelproces af te sluiten, door te klikken op “Bestelling doorsturen” waardoor de Gebruiker verklaart volledig en zonder voorbehoud de integraliteit van de Algemene Voorwaarden te aanvaarden, zijn Bestelling definitief bevestigt en zich ertoe verbindt de integraliteit van het totaal verschuldigd bedrag te betalen, hetzij de Aankoopprijs, vermeerderd met de Kosten, en verminderd met mogelijke aankoopbonnen.

5.2. De Verkoper zal elke Bestelling bevestigen door verzending van een e-mail aan de Gebruiker naar het door de Gebruiker bij zijn toetreding opgegeven adres, binnen de 24 uur na Bestelling (hierna “Bestellingsbevestiging”). De Bestellingsbevestiging zal onder meer de datum van de Bestelling, het bestelde Product, zijn Aankoopprijs, vermeerderd met de Kosten, het leveringsadres en -modaliteiten vermelden.

De door de Verkoper opgeslagen gegevens, zowel als de Bevestiging van de Bestelling maken het bewijs uit van de contractuele relaties ontstaan tussen de Partijen.

5.3. De Verkoper houdt zich het recht voor elke bestelling of levering te annuleren in geval van:
bestaand geschil met de Gebruiker;

  • niet-betaling van het totaal bedrag of van een gedeelte ervan bij een vorige bestelling;
  • weigering vanwege de bankinstellingen van toelating tot betalen met kredietkaart. 
  • In dat geval, kan de aansprakelijkheid van de Verkoper in geen geval in het gedrang komen.

5.4. Na een Bestelling te hebben uitgevoerd kan de Gebruiker op elk moment, zolang de voorbereiding van het pakje van het (de) bestelde Product(en)  voor levering niet aangevat werd, zijn Bestelling annuleren door via het menu naar “Mijn Bestellingen” te gaan en te klikken op “Annuleren”. De Bestelling zal dan onmiddellijk worden geanuleerd, en ofwel wordt het betalingsverzoek geannuleerd, indien de betaling nog niet werd uitgevoerd, ofwel zal aan de Gebruiker de integrale Aankooprijs en geboekte Kosten worden terugbetaald indien er reeds betaald werd.

Na de levering van het (de) Product(en), kan de Gebruiker de Bestelling niet meer annuleren, maar zal hij kunnen gebruik maken van zijn herroepingsrecht, volgens de voorwaarden beschreven in artikel 8 van de huidige Algemene Voorwaarden.

Artikel 6 – Betalingsmodaliteiten

De betaling van aankopen geschiedt door een kredietkaart van het type Visa of Mastercard. Bij de bevestiging van de Bestelling, kiest de Gebruiker één van de voorgestelde betalingswijzen.
 De Gebruiker geeft de naam op die op zijn kredietkaart staat, het nummer van de kaart, de vervaldatum en het controlenummer. Sommige uitgevende bankinstellingen kunnen een bijkomende handtekening eisen van het type digipass. De geldigheid van de betaling wordt al dan niet bevestigd na verificatie met de uitgevende bankinstelling. Indien de betaling wordt bevestigd, zal de afschrijving plaatsvinden, na de facturatie van de Bestelling, en dit volgens de modaliteiten overeengekomen met de bankinstelling die de kaart heeft uitgegeven. De Verkoper zal geen betaling voor een bedrag groter dan vijf honderd (500) euro per bestelling aanvaarden.

Het (de) Product(en) blijven eigendom van de Verkoper tot volledige betaling van de Aankoopprijs en de Kosten die bij de Bestelling werden aangegeven.

Artikel 7- Levering

7.1. De levering wordt uitgevoerd door de Verkoper, overal in België en Luxemburg.

Bij de levering, wordt een verkoopsfactuur overhandigd aan de aankopende Gebruiker. 
Bij de bevestiging van de Bestelling, heeft de Gebruiker de keuze tussen verschillende leveringswijzen, ofwel een levering aan een bepaald adres (woonstplaats, arbeidsplaats of andere), ofwel een levering op een van de pleisterplaatsen van de vennootschap Kiala.
 

Indien de Gebruiker opteert voor de levering aan een bepaald adres, zal de Verkoper zich naar beste vermogen inspannen opdat de Bestelling naar dat adres wordt verstuurd binnen enkele dagen na de bevestiging van de Bestelling. De bezorger zal zich op dat adres aanbieden tussen 8uur en 18uur, tijdens werkdagen, en zal het of de pakje(s) aan de geadresseerde of aan elke andere persoon die aanwezig is op dat adres overhandigen. In geval van afwezigheid, zal een bericht worden achtergelaten in de postbus van het opgegeven adres. Het is dan aan de Gebruiker de bezorger te contacteren om een nieuwe leveringsdatum overeen te komen. Indien de Gebruiker geen nieuwe levering regelt binnen een termijn van 3 weken vanaf de bevestiging van de Bestelling, of wanneer hij afwezig is bij deze nieuwe levering, zal de Bestelling automatisch worden teruggezonden naar de Verkoper, die vervolgens contact zal nemen met de Gebruiker om de levering van de Bestelling te regelen. In dat geval kunnen bijkomende leveringskosten van de Gebruiker geëist worden.


7.2. De overdracht van risico aan de Koper geschiedt op het tijdstip van levering. Elke levering wordt geacht te zijn voltrokken zodra het Product ter beschikking wordt gesteld volgens de door de Gebruiker gekozen leveringswijze, d.w.z. ofwel aan het gekozen leveringadres.

7.3. Het komt de Gebruiker toe de verzendingen te controleren bij hun aankomst en alle voorbehouden of klachten te formuleren die gerechtvaardigd zouden lijken, tot zelfs het pakje te weigeren, indien het zou kunnen geopend zijn geweest of klaarblijkelijke sporen van beschadiging vertoont. De genoemde voorbehouden en klachten betreffende de levering van Producten moeten rechtstreeks aan de vervoerder worden gericht per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs binnen de 3 werkdagen volgend op de levering van Producten, waarvan kopie aan de Verkoper.


Artikel 8: Herroepingsrecht en retourmodaliteiten

8.1. Indien een van de op de Site aangekochte artikelen niet geschikt is voor de Gebruiker, beschikt hij over een termijn van dertig (30) kalenderdagen, te tellen vanaf de dag volgend op de levering, om af te zien van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, overeenkomstig de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. Binnen deze termijn moet de Gebruiker aan de Verkoper zijn voornemen meedelen om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, door toegang te krijgen tot zijn bestellingen onder de rubriek ”Bestellingen”, en in de raadplegingsbladzijde van de details te klikken op ”Een retour aanvragen” om een retourcode te verkijgen en de retourbon af te drukken.

De Gebruiker zal per e-mail, op het adres dat hij bij zijn toetreding heeft opgegeven, een retourcode ontvangen die hij zal moeten invullen op de meegestuurde retourbon. Deze retourbon moet hij invullen, ondertekenen en bij het pakje dat hij terugstuurt insluiten.

Te tellen vanaf het door de Gebruiker uitgedrukte voornemen om heel of een deel van zijn Bestelling terug te sturen, beschikt hij over een termijn van 10 kalenderdagen om de Producten terug te zenden aan de Verkoper. Bij niet-naleving van deze termijn, zal de Gebruiker ontzet zijn van zijn herroepingsrecht, en moet hij overgaan tot betaling van zijn Bestelling.

8.2. De retour aan de Verkoper zal geschieden naar het volgende adres van de Verkoper, -behalve in geval van andersluidende instructies meegedeeld aan de Gebruiker-, en per welk transportmiddel ook gekozen door de Gebruiker, dewelke het bewijs van verzending moet behouden.
Théa Pharma, Serskampsteenweg 52, 9230 Wetteren, België
De kosten en risico’s verbonden aan de retourverzending vallen ten laste van de Gebruiker.


8.3. In geval de Gebruiker zijn herroepingsrecht uitoefent volgens de modaliteiten overeengekomen in de vorige paragraaf, verbindt de Verkoper er zich toe hem de Aankoopprijs terug te storten, indien deze reeds betaald werd, ten laatste binnen dertig (30) dagen vanaf ontvangst van de Verkoper van het teruggestuurd pakket. Anderzijds blijven de Voorbereidings- en leveringskosten verschuldigd zelfs in geval van volledige retour van het pakje.
 Deze terugbetaling zal op de volgende wijze plaatsvinden:
Indien de Gebruiker per kredietkaart zijn Bestelling betaald heeft, na nakijken van de teruggezonden artikelen, zal een krediet uitgevoerd worden op de gebruikte kredietkaart van de Gebruiker tegen de Aankoopprijs van de teruggezonden artikelen, mits aftrek van de verchuldigde bedragen of de aankoopbonnen of kortingen gebruikt om de Bestelling te betalen. De terugbetaling aan de Gebruiker zal gebeuren volgens de met de  bank die de kaart uitgeeft overeengekomen modaliteiten. Als het Lid per een andere betalingswijs betaald heeft, zal de terugbetaling via overschrijving op het vermeld rekeningsnummer op de teruggavenbon uitgevoerd worden. Zou er geen geldig rekeningsnummer op de teruggavenbon vermeld zijn, zal de terugbetaling door de Verkoper uitgevoerd worden onder de vorm van een aankoopbon, geldig op een volgende aankoop op de site.

8.4. De Gebruiker zal dit herroepingsrecht niet kunnen uitoefenen indien de geleverde Producten werden beschadigd of indien er stukken aan ontbreken. De Producten moeten goed beschermd teruggestuurd worden, in hun oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat van wederverkoop (niet door de cliënt beschadigd, gehavend of bezoedeld) vergezeld met alle mogelijke toebehoren, gebruiksaanwijzigingen en documentatie. Dit aan het hierboven genoemd adres, vergezeld met de originele verkoopsfactuur, waarvan de Gebruiker een kopie behoudt. Bij gebreke hieraan, zullen de Producten niet kunnen worden teruggenomen. Kunnen eveneens niet worden teruggenomen, de pakjes voor dewelke geen enkel ingesloten element toelaat de verzender te identificeren (retournummer, bestelnummer, naam, voornaam, adres). De teruggezonden artikelen die niet kunnen worden aanvaard blijven op het adres van de Verkoper, en ter beschikking van de Gebruiker die ertoe gehouden is ze terug te nemen en ze te betalen. In geval van abnormale terugzendingen of met misbruik van recht, houdt de Vennootschap zich het recht voor een latere Bestelling te weigeren.

Artikel 9 – Wettelijke garantie

9.1. De Gebruiker beschikt over de wettelijke garantie van de artikelen 1649 bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek, voor elk gebrek aan overeenstemming van zijn artikel bestaande op het tijdstip van levering, indien de consument het gebrek niet kende of er niet redelijkerwijs op de hoogte van moest zijn op het moment van afsluiten van de overeenkomst, en indien het zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar vanaf de levering. In dat geval kan de Gebruiker ofwel de vervanging van het betreffende artikel eisen, zonder kosten, en binnen een redelijke termijn binnen de perken van beschikbaarheid van vergelijkbare artikelen, ofwel een passende vermindering van de Aankoopprijs of de ontbinding van de overeenkomst eisen, volgens de wettelijk voorziene voorwaarden. De Gebruiker mag echter niet de ontbinding eisen indien het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is. Er zal tevens rekening worden gehouden met het gebruik dat de Gebruiker van het artikel heeft gehad sinds de levering ervan.

9.2. De Gebruiker moet de Verkoper schriftelijk inlichten van zijn voornemen beroep te doen op de wettelijke garantie, ten laatste binnen de twee maanden volgend op de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld.


9.3. De garantie is niet van toepassing op:

  • normale slijtage van sommige artikelen;

  • gebreken en beschadigingen veroorzaakt door fout van de Gebruiker.

Artikel 10. – Bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van verwerking van persoonsgegevens

Théa Pharma is verantwoordelijk voor de behandeling van de persoonlijke gegevens van haar Leden, en verbindt er zich toe om de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privé leven en tot de behandeling van de persoonlijke gegevens, en alle voorschriften met betrekking tot deze materie te respecteren.

De volgende categoriën van persoonlijke gegevens mogen door Théa Pharma worden behandeld : contact gegevens (naam, voornaam, fysisch adres, email, mobiel nummer in geval van bestelling), alle gegevens over bestellingen en retours, en IP adres.
De bankgegevens in verband met de betaling van de bestellingen worden enkel gecollecteerd en behandeld door onze dienstverlener OGONE NV (de behandeling van deze persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd conform de privacy policy van Ogone, die beschikbaar is op zijn website). Théa Pharma heeft zelf geen toegang tot uw bankrekening nummer of creditkaart nummer (deze gegevens kunnen wel door Théa Pharma behandeld worden in het geval van een terugbetaling).

De persoonlijke gegevens zullen door Théa Pharma kunnen worden behandeld voor de volgende doeleinden : beheer van de Accounts van de Gebruikers, beheer van de Bestellingen van de Klanten, beheer van de eventuële retours en verbonden terugbetalingen, het verzenden van publicitaire emails die betrekking hebben op de lopende en toekomstige verkopen, statistische analyses over het gebruik van de Théa Pharma website door de Gebruikers, om de navigatie en de gebruikerservaring te verbeteren.

Overeenkomstig de wet van 8 December 1992, heeft elke Gebruiker het recht om toegang te krijgen tot zijn/haar persoonlijke gegevens en om deze te wijzigen. Via de rubriek "Mijn Account" op de homepage, en vervolgens "Persoonlijke Gegevens", heeft elke Gebruiker de mogelijkheid om zijn/haar persoonlijke gegevens te raadplegen, en desnoods aan te passen.

Enkel de werknemers van Théa Pharma en van haar logistieke partners zullen de persoonlijke gegevens van de Gebruikers en de Klanten gebruiken, met het enige doel om de bestelde producten en diensten te leveren en te factureren, om contact op te nemen met de Gebruikers of de Klanten in geval van problemen, om op een persoonlijke manier te communiceren met de Gebruikers en Klanten. Théa Pharma heeft wel het recht om alle algemene informatie met betrekking tot haar Klanten te communiceren aan derden, voor zover deze algemene informatie geen persoonlijke gegevens bevat. Op dezelfde manier mag Théa Pharma wel haar volledig bestand van Gebruikers aan derden doorgeven of verkopen, op voorwaarde dat ze haar Gebruikers hierover voorafgaandelijk informeert.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

De Verkoper gaat enkel middelverbintenissen aan, voor alle stappen van toegang tot de site, het proces van bestelling, levering of latere diensten.

De aansprakelijkheid van de Verkoper kan niet in het gedrang komen voor ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het Internet netwerk, met name een dienstonderbreking, een binnendringing van buitenaf of de aanwezigheid van informatica virussen, of van elk feit gekwalificeerd als overmacht.

In elk geval kan de aansprakelijkheid van de Verkoper, volgens huidige Algemene Voorwaarden een bedrag gelijk aan de bedragen betaald of betaalbaar bij de transactie aan de oorsprong van de genoemde aansprakelijkheid niet overschrijden, wat ook de oorzaak of de vorm van de vordering in kwestie.

Artikel 12 – Intellectuele eigendom

Alle elementen van de Site, visueel of sonorisch, de onderliggende technologie inbegrepen, zijn beschermd door het auteurs-, merken- en octrooirecht en meer algemeen door de intellectuele eigendom zoals de wet betreffende de databestanden. Zij zijn de exclusieve eigendom van de Verkoper.

De Gebruiker die ten persoonlijke titel over een Internetsite beschikt en die op zijn site, voor persoonlijk gebruik, een enkele link wenst aan te brengen die rechtstreeks naar de Site doorstuurt, moet verplicht de toelating ervoor vragen aan de Verkoper. Het zal in dat geval niet gaan om een impliciete overeenkomst van toetreding. Daarentegen, elke hypertekst link die terugstuurt naar de Site via de techniek van framing of in-line of deep link is formeel verboden. In alle geval, elke link, zelfs stilzwijgend toegelaten, zal moeten verwijderd worden op enkel verzoek van de Verkoper.

Artikel 13- Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

De huidige Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wet. In geval van geschil, zal gezocht worden naar een minnelijke oplossing vóór elke gerechtelijke vordering. Bij gebreke aan minnelijke regeling, zijn de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel als enige bevoegd.

Artikel 14 – Nietigheid en integraliteit

Indien een of meerdere bedingen van de huidige Algemene Voorwaarden als ongeldig gehouden worden of zodanig verklaard, in toepassing van een wet, een verordening of als gevolg van een definitieve beslissing van een bevoegde jurisdictie, behouden alle andere bedingen hun kracht en draagwijdte.

De huidige Algemene Voorwaarden en de samenvatting van de bestelling overgemaakt aan de Gebruiker maken een contractueel geheel uit en bevatten de integraliteit van de contractuele betrekkingen die hebben plaatsgevonden tussen de Partijen. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten zullen de Algemene Verkoopsvoorwaarden de bovenhand hebben.

Artikel 15 – Bewijs

De informatica registers, bewaard in de informatica systemen van de Verkoper en zijn partners binnen redelijke perken van veiligheid, zullen beschouwd worden als bewijs van de uitwisselingen, bestellingen en betalingen die tussen partijen hebben plaatsgevonden.

Artikel 16 – Wijziging

De Verkoper houdt zich het recht voor de huidige Algemene Verkoopsoorwaarden te wijzigen en zal de nieuwe versie aan de Gebruikers meedelen via de Site.

Editie 22/05/2018

Controleer deze website regelmatig zodat u van wijzigingen op de hoogte bent

Betaal met

Bancontact Mastercard Paypal Visa

Meer weten